Zorunlu Alan Dersleri

MATH 106 – KALKÜLÜS I
Kredi: 3
Limit ve süreklilik; Türev ve türevlenebilir fonksiyonların özellikleri; Ortalama değer teoremleri; Taylor açılımı formülü; Azami değerler; belirsiz integraller ve integral kuralları; Riemann integrali ve Kalkülüsün temel teoremi; L’Hospital kuralı; Has olmayan integraller.

PHYS 101 – GENEL FİZİK I
Kredi: 3
Yan Koşul: PHYS 101L ile birlikte alınmalı veya öğretim üyesi onayı
Fiziksel nitelikler; doğrusal hareket; iki ya da üç boyutlu hareketler; Newton”un hareket kanunları; iş ve enerji; momentum; korunum kanunları; çarpışmalar; dairesel dinamikler; yer çekimi; periyodik hareket; akışkan hareketi.

PHYS 101L – GENEL FİZİK LABORATUVARI I
Kredi: 1
Yan Koşul: PHYS 101 ile birlikte alınmalı veya öğretim üyesi onayı
PHYS 101 dersine eşlik eden genel fizik laboratuvar dersi. Mekanik üzerine deneyler.

INDR 100 – ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Kredi: 3
Endüstri Mühendisliği konularına giriş Sistem analizi ve modellemesinin temelleri. Üretim ve servis sistemleri hakkında temel bilgiler. Endüstri mühendisliği konularında bilgisayar ve programlama uygulamaları. Çeşitli endüstri mühendisliği konularını ele alan takım proje çalışmaları.

MATH 107 – DOĞRUSAL CEBİRE GİRİŞ
Kredi: 3
Prerequisites:
Vektörler; matrisler ve doğrusal denklem sistemleri; vektör uzayları; doğrusal dönüşümler; diklik; karmaşık sayı işlemleri; özdeğer problemleri.

MATH 203 – ÇOK DEĞİŞKENLİ KALKÜLÜS
Kredi: 3
Ön Koşul:  MATH 106 veya öğretim üyesi onayı
Çok değişkenli fonksiyonlar; Kısmi türev; Yönlü türev; Tam diferansiyel; Katlı integraller ve uygulamaları; Vektör analizi; Eğrisel ve yüzey integralleri; Green teoremi; Iraksaklık ve Stokes teoremi.

PHYS 102 – GENEL FİZİK II
Kredi: 1
Ön Koşul: PHYS 101 veya öğretim üyesi onayı ve PHYS 102L ile birlikte alınmalı
Elektrik yükü ve elektrik alanları; Gauss kanunu; elektrik potansiyeli; dielektrik özellikler; elektrik devreleri; manyetik alan ve manyetik güçler; manyetik alan kaynakları; elektromanyetik indüksiyon; elektromanyetik dalgalar.

PHYS 102L – GENEL FİZİK LABORATUVARI II
Kredi: 1
Yan Koşul: PHYS 102 ile birlikte alınmalı
Elektrik yükü ve elektrik alanları; Gauss kanunu; elektrik potansiyeli; dielektrik özellikler; elektrik devreleri; manyetik alan ve manyetik güçler; manyetik alan kaynakları; elektromanyetik indüksiyon; elektromanyetik dalgalar.

COMP 125 – PYTHON İLE PROGRAMLAMA
Kredi: 3
Python kullanarak hesaplama planlaması ve programlamasını vurgulanır. Algoritmik düşünme ve yapılandırılmış programlama konusunda sağlam bir temel kazanma ve basit, yaygın hesaplama işlemlerini kolay ve verimli bir şekilde yapma yetileri kazandırır. Veri depolama, veri girişi ve çıktısı, kontrol yapıları, fonksiyonlar, diziler ve listeler, dosyalama, grafikler ve nesnelerin temelleri incelenir.

ENGR 200 – MÜHENDİSLER İÇİN OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLER
Kredi: 4
Ön Koşul: MATH 106 veya öğretim üyesi onayı
Olasılığa giriş, kümeler,  koşullu olasılık, toplam olasılık kuramı ve Bayes kuralı; bağımsızlık, sayma; ayrık rastgele değişkenler, rastgele değişken fonksiyonları, beklenen değer, ortalama ve değişinti; sürekli rastgele değişkenler, olasılık yoğunluk fonksiyonları; çoklu rastgele değişkenler, türetik dağılımlar, istatistiğe giriş, veri işleme, örnekleme dağılımları, ortalama, değişinti ve orantılarla ilgili çıkarımlar; eğri oturtma ve bağlanım.

INDR 201 – AYRIK MATEMATİKSEL YAPILAR
Kredi: 3
Ön koşul: MATH 106 veya öğretim üyesi onayı
Mantığın temelleri, matematiksel tümevarım, kümeler kuramı, ilişkiler ve fonksiyonlar, sayma ilkeleri, içerme ve dışlama ilkeleri, endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması problemleri için çizge kuramı, ağaçlar ve algoritmalar.

MATH 204 – DİFERANSİYEL DENKLEMLER
Kredi: 3
Ön Koşul: MATH 107 veya öğretim üyesi onayı
Birinci dereceden diferansiyel denklemler. İkinci dereceden doğrusal denklemler. Adi diferansiyel denklemlerin seri çözümleri. Laplace dönüşümü ve uygulamaları. Birinci dereceden doğrusal denklem sistemleri. Doğrusal olmayan denklemler ve sistemler: çözümlerin varlığı, tekliği ve kararlılığı. Fourier serileri ve kısmı diferansiyel denklemler.

MBGE 200 – BİYOLOJİYE GİRİŞ
Kredi: 3
Biyolojinin ilkeleri; moleküler ve hücre biyolojisi. Hücre yapısı ve görevlerine giriş. Genetik, bioenergetics, anatomi ve fizyoloji: bioteknolojiye giriş.

INDR 202 – MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ
Kredi: 3
Mühendislik ekonomisi analizi için finansal muhasebe esasları ve maliyet sistemlerinin incelenmesi. Maliyet-ciro-kar analizi, faiz ve enflasyon esasları, para akışı ve bütçeleme tekniklerinin analizi.

INDR 220 – YÖNEYLEM ARAŞTIRMA İÇİN HESAPLAMAYA GİRİŞ
Kredi: 3
Ön Koşul: COMP 125 ve INDR 100 ve MATH 107
Bilimsel hesaplamaya giriş, doğrusal cebir ve bilimsel hesaplama kütüphaneleri; gerçek hayattaki senaryoların optimizasyon problemlerine dönüştürülmesi ve optimizasyon modellerinin cebirsel gösterimleri; ticari optimizasyon yazılımlarına giriş; doğrusal programlama, tam sayılı doğrusal programla, kısıtsız doğrusal olmayan programlama, karesel programlama ve karesel kısıtlı karesel programlama modellerinin optimizasyon yazılımları ile çözülmesi; istatistiksel modellerin optimizasyon problemlerine dönüştürülmesi ve optimizasyon yazılımları ile çözülmesi.

INDR 252 – UYGULAMALI İSTATİSTİK
Kredi: 3
Ön Koşul: ENGR 200 veya öğretim üyesi onayı
Kestirim, güven aralığı, hipotez sınaması gibi temel parametrik istatistik konuları. Dağılım belirleme ve uyuşum sınaması. Bağımsızlık sınamaları ve olağanlık çizelgeleri. Basit doğrusal bağlanım ve ilinti analizi. Doğrusal olmayan ve katlı bağlanım, kategorik veri analizi. Kalite kontrol ve talep tahmini konularındaki endüstri mühendisliği uygulamaları. İstatistiksel yazılım paketleri ve bilgisayar uygulamaları.

INDR 262 – ENİYİLEME METODLARINA GİRİŞ
Credits: 4
Ön Koşul: INDR 220 ve (MATH 107 veya MATH 106) veya öğretim üyesi onayı
Introduction to modeling concepts and optimization; setting upoptimization models from problem description; linear programming problem formulation; simplex method, duality and sensitivity analysis; applications of mathematical programming in engineering and management with computer implementations.

INDR 291 – YAZ STAJI I
Kredi: 0
Ön Koşul: INDR 100 ve (INDR 252 veya INDR 262) ve ACWR 101
İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride  uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

INDR 343 – STOKASTİK MODELLER
Kredi: 3
Ön Koşul: (ENGR 200 ve INDR 262) veya öğretim üyesi onayı
Envanter yönetimine giriş, ekonomik sipariş miktarı modelleri ve uzantıları. Stokastik sürekli-gözlenen ve dönemsel-gözlenen modeller. Markov zincirleri ve Markov süreçleri. Kuyruk sistemlerine ve Poisson sürecine giriş. Markov kuyruk modelleri, ağları ve kuyruk sistemlerinin yönetimi. Markov karar modelleri ve uygulamaları. Olasılıksal dinamik programlama ve algoritmalı çözüm yöntemleri.

INDR 363 – MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA
Kredi: 3
Ön Koşul: INDR 262 ve INDR 201
Tam sayılı programlamaya giriş, modelleme ve dal-sınır algoritması; ağ modelleri ve bunlar için simpleks yöntemi, en kısa yol, taşıma ve atama problemleri ve çözümleri, dinamik programlama; dışbükeylik (convexity) ve doğrusal olmayan en iyileme modelleri için çözüm yöntemleri; çeşitli uygulama örnekleri.

INDR 371 – İŞLETME VE TESİS TASARIMI
Kredi: 3
Ön Koşul: INDR 262 veya öğretim üyesi onayı
Bu dersin kapsamında işlenen konular: tesis tasarım yöntemleri; stratejik tesis planlama; ürün, işlem ve çizelge tasarımı; akış, alan ve aktivite ilişkileri; personel ihtiyaçları; malzeme taşıma ilkeleri, araç ve gereçleri; birim yük kavramı;  tesis yerleşimi: çeşitleri, prosedürleri ve bilgisayar tabanlı araçlar; depolama, sipariş seçimi, otomatik stoklama ve geri alım sistemleri; tesis planlamada kullanılan nicel modeller; tesis planlamasını değerlendirmek, seçmek, hazırlamak, sunmak, ve gerçekleştirmek.

INDR 344 – MODELLEME VE BENZETİM (SİMULASYON)
Kredi: 4
Ön Koşul: INDR 252 veya öğretim üyesi onayı
Karmaşık rassal sistemlerin analizi için benzetim modellerine giriş. Zamanın ve rassallığın ve modellenmesi, model doğrulanması. Rassal girdilerin ve rassal değişkenlerin benzetimi. Gerçek yaşamdan alınan modellerin benzetim dilleri ve yazılımları kullanarak uygulamaları. Çıktı analizi, varyans indirimi teknikleri. Monte-Carlo ve yarı Monte-Carlo yöntemleri.

INDR 372 – ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL
Kredi: 3
Ön Koşul: (INDR 262 ve INDR 343) veya öğretim üyesi onayı
Üretim sistemlerinde taktik ve operasyonel seviyelerde ortaya çıkan karar verme problemleri için matematiksel model ve çözümler. Üretim sistemleri ve envanter sınıflandırmaları, talebin yapısı ve tahmin yöntemleri, toplam üretim planlama, iş gücü ve kapasite planlanmasında doğrusal programlama, deterministik ve stokastik envanter modelleri, malzeme ihtiyaç planlaması, dinamik programlama ve sezgisel yöntemler. Tam-Zamanında üretim sistemleri, çizelgeleme: tek tezgahta işleme ve sıralama, akış tipi atölyeler için dal ve sınır algoritması; toplam kalite yönetimi, kalite kontrol şemaları.

INDR 391 – YAZ STAJI  II
Kredi: 0
Ön Koşul: (INDR 291 veya ENGR 291) ve ACWR 106-102-103-104-105-107
Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride  uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

INDR 481 – BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Kredi: 3 
Teknolojik ve kavramsal yönleri ile bilişim sistemlerine giriş. Donanım ve yazılım: sınıflandırma, parça ve fonksiyonları, haberleşme sistemleri teknolojileri.  Veri ve bilgi modellenmesi, veri tabanı tasarımı, veri erişim ve yönetim sistemleri. İnternet ve elektronik ticaret. İşlem kayıt (transaction processing), kurumsal kaynak planlama (enterprise resource planning) ve tedarik zinciri yönetiminde bilişim sistemleri. Yönetim bilişim sistemleri, karar destek sistemleri, yapay zeka sistemleri. Güvenlik. Bilişim sistemi geliştirme yöntemleri.

INDR 491 – ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM I
Kredi: 4
Ön Koşul: (INDR 344 ve INDR 372 ve INDR 481) veya öğretim üyesi onayı
Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini değişik sektörlerdeki şirket ya da kurumlarca önerilen bir endüstri mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

SCEN Group (En az 1 ders)

CHEM  104 – MÜHENDİSLİK İÇİN KİMYA
Kredi: 3.00
Genel kimyanın temelleri ve kuantum mekaniğe giriş, kimyasal bağlanma, moleküler yapı, maddenin halleri ve faz geçişleri, moleküller arası etkileşim, kimyasal denge, termodinamik / termokimya, asit-baz dengesi, malzeme kimyası ve spektroskopi.

MBGE  411 – GENOM ANALİZİ VE BİYOBİLİŞİM
Kredi: 3.00
Ön Koşul: MBGE 101 veya MBGE 200 veya CHBI 300
Genom verisinin analizi ve yorumlaması için gerekli genombilim ve biyobilişim alanlarının kapsamlı tanıtımı. Sekans verisinin üretilmesi ve ve saklanması. Farklı seviyelerdeki (DNA, mRNA ve protein) genom verisinin karmaşık biyolojik süreçleri araştırmada kullanımı. Yeni nesil dizileme teknolojileri ve bunlara ilişkin veri formatları, ham dizi verisinin derlenmesi ve haritalanması, gen tahminleme ve betimleme, trankriptomiks, fonksiyonel genomiks, genom evrimi, genom çaplı profilleme, filogenomiks ve popülasyon genomiği.

MATH  103 – KURAMSAL MATEMATİĞE GİRİŞ
Kredi: 3.00
Kümeler; mantık ve çıkarımlar; örneklerle ispat teknikleri; matematiksel tümevarım ve iyi sıralama; denklik bağıntıları; fonksiyonlar; kardinalite; sayılabilir ve sayılamaz kümeler.

MATH  303 – UYGULAMALI MATEMATİK
Kredi: 3.00
Ön Koşul:  MATH 204 veya öğretim üyesi onayı
Vektör kalkülüsünün tekrarı; Fourier serileri ve Fourier dönüşümü; karmaşık değişkenli fonksiyonlar.

MATH  305 – SAYISAL ANALİZ
Kredi: 3.00
Ön Koşul: MATH 107 veya öğretim üyesi onayı
Doğrusal olmayan denklemler için sabit nokta iterasyonu ve Newton yöntemi, doğrusal denklemlerin ve en ufak kare problemlerinin direk çözümü, simetrik pozitif belirgin ve sınırlı matrisler, doğrusal olmayan denklem sistemleri, simetrik özdeğer problemi için QR algoritması, Lagrange ve Hermite aradeğerlemeleri, sonsuz normuna göre yaklaşık polinom temsilleri ve Chebyshev polinomları, 2 normuna göre yaklaşık temsil ve dik polinomlar, sayısal türev, sayısal integral için Newton-Cotes ve Gauss kareleme yöntemleri.

MATH  320 – DOĞRUSAL CEBİR
Kredi: 3.00
Ön Koşul: MATH 107 veya öğretim üyesi onayı
Sonlu boyutlu gerçel ve karmaşık vektör uzayları, vektör uzaylarının tabanları, doğrusal dönüşümler, eşlenik uzaylar, ikili formlar, öz eşlenik ve üniter dönüşümler, öz değer problemleri, doğrusal dönüşümlerin doğal gösterimi, tensörler.

MATH  401 – KOMPLEKS ANALİZ
Kredi: 3.00
Ön Koşul: MATH 301 veya öğretim üyesi onayı
Karmaşık sayılar ve fonksiyonlar; üstel ve trigonometrik fonksiyonlar; sonsuz seriler ve çarpımlar; karmaşık fonksiyonların limitleri, sürekliliği ve türevleri; Cauchy teoremi; Taylor ve Laurent serileri; konformal dönüşümler.

MATH  404 – ÇİZGE KURAMI
Kredi: 3.00
Önkoşul: MATH 104 veya öğretim üyesi onayı
Çizge kuramının temel kavramları; ağaçlar; çizgelerde esleşmeler, bağlantılılık ve düzlemsellik; çizge ve yönlü çizge boyamaları; Hamilton çemberleri; matroidler.

MATH  407 – KOMBİNATORYEL ANALİZ
Kredi: 3.00
Çizgeler; matroidler; sıralı kümeler; kafesler; parçalamalar; kodlar ve blok tasarımları gibi sonlu veya ayrık sistemlerde sayma, yapı ve optimizasyon problemleri.

MATH  408 – OYUNLAR KURAMI
Kredi: 3.00
Yaygın formdaki oyunlar; basit ve davranışsal stratejiler; normal form, karışık stratejiler, denge noktaları; koalisyonlar, karakteristik fonksiyon formu, yerine atama ve çözüm kavramları; ilgili konular ve uygulamaları.

PHYS  201 – MEKANİK
Kredi: 3.00
Ön Koşul: (PHYS 101 ve MATH 204) veya öğretim üyesi onayı
Vektörler ve matrisler. Ortogonal dönüşümler. Mekanik sistemlerin numeric simulasyonları ve animasyonları.  Parçacıkların kinematiği ve dinamiği. Newton hareket yasaları.Korunum yasaları. Salınımlar. Merkezcil kuvvetler. Merkezcil bir kuvvet alanında yörüngeler ve saçılma. Gezegen hareketi. Eylemsiz referans sistemleri. Potansiyel teorisi.  2-cisim problemi.

PHYS  205 – GENEL FİZİK III
Kredi: 4.00
Ön Koşul: PHYS 101 veya öğretim üyesi onayı
Periyodik hareket, akışkanlar mekaniği, mekanik dalgalar, ses ve duyma, sıcaklık ve ısı, maddenin ısıl özellikleri, termodinamiğin birinci kanunu, termodinamiğin ikinci kanunu. Laboratuar çalışmaları.

PHYS  206 – GENEL FİZİK IV
Kredi: 4.00
Ön Koşul: PHYS 102 veya öğretim üyesi onayı
Işığın doğası ve yayılımı, geometrik optik ve optik araçlar, girişim, kırınım, görecelik kuramı, fotonlar, elektronlar ve atomlar, parçacıkların dalga doğası, kuantum mekaniği, atomik yapı, moleküller ve yoğun madde, nükleer fizik, parçacık fiziği ve kozmoloji. Laboratuar çalışmaları.

PHYS  403 – KATI HAL FİZİĞİ
Kredi: 4.00
Ön Koşul: PHYS 102 veya öğretim üyesi onayı
Kristal yapıları. Ters örgü. Örgü dinamiği ve fononlar. Malzemelerin ısısal özellikleri. Elektron gazı. Fermi-Dirac istatistiği ve Fermi  yüzeyi. Enerji bandları teorisi. Yarı-iletken fiziği ve özellikleri. Yarı-iletken aygıtlar.